Ribe Sejlklub
Officiel nationalpark partner

Referat fra bestyrelsesmøde d. 13-09-2011

Dagsorden:

 • Gennemgang af referat fra sidste møde
 • Nyt fra formanden
 • Nyt fra kassereren
 • Nyt fra havnene
 • Nyt fra udvalgene
 • Eventuelt

 

Tilstede: Jørn Møller (JM), Per Petersen (PP), Carlo Nielsen (CN), Svend Tougaard (ST), Jakob Andersen (JA), Paula Andersen (PA), Hans R. Andersen (HR) og Jan Køpke (JK)

 

Ad. 1

 • Formanden har modtaget mail fra Kommunen. Der holdes møde om sanering foran klubhuset, den 27. sep. kl. 16 på lokaliteten. JA deltager for bestyrelsen.
 • Det nye kabel fra SydEnergi er i drift. Formanden vil stadig kikke på mulighederne for at få en vejrstation over nettet.
 • Gert har lovet at udskifte overdækningen af terrassen.
 • Klubben anskaffer en grødeskærer til udlån til medlemmer, der ønsker at slå grøde ved deres broer i Ribe. Formanden har et forslag til manuel grødeskærer, men har ikke fået tid til at finde modellen.
 • HA har ikke kunnet få en pris på, hvad det vil koste, at få ham, der slår græsset ved Kammerslusen, til at slå ved broerne. HA fortsætter. Tages op til generalforsamlingen.
 • Carlo havde 2 forslag til halvtag til traktoren. Det blev besluttet, at Carlo laver forslag 1, der vil passe besat til det eksisterende.
 • I den forbindelse blev det drøftet, om der skulle laves hegn eller en hæk til sejlklubben.
 • PP arbejder videre med wire-styr til spillet på pladsen.
 • Der er ikke reaktion fra kommunen over klagen over oprensning ved Hovedeng-siden. Vi afventer.
 • PP har indkøbt 7 stolper på 2,10m til slusen. Kommunen monterer. Bøjler til lejderen er bestilt.
 • Kommunen vil ikke sætte en flaskecontainer op ved kammerslusen. JM snakker med kommunen - ved passende lejlighed - om det ikke var en idé, at vi var fælles om at sætte én op.
 • Det blev besluttet, at vi monterer en rende ved slæbestedet og en brønd til bundfældning af spulevand ved afspuling af bådene, når de tages op. Carlo har et forslag til brønd. Gennemføres til foråret.
 • Formanden har skrevet til ham, der har en båd liggende uden at være medlem. I løbet af ugen har vedkommende lovet, at bringe forholdene i orden. Hvis ikke vil formanden meddele, at klubben i henhold til havnereglementet vil sælge hans båd. Tilsvarende meddelelse vil ske med båden ved Kammerslusen.
 • JA har ryddet jolleskuret og etableret et værksted, som medlemmerne kan bruge til småreparationer, og midlertidigt kan opbevare materiel, medens de arbejder på det.
 • Meddelelse om kun både under 5 tons må søsættes med kran ved Kammerslusen sættes på hjemmesiden.
 • Referatet godkendt og underskrevet.

 

Ad. 2

 • Klaret under punkt 1.

 

Ad. 3

 • Kasserer-nyt uddelt.

 

Ad. 4

Kammerslusen:

 • Renovering af broerne blev drøftet. HR fremlagde et forslag til renovering og PP et andet. Det blev efter en lang drøftelse af forslagene besluttet, at der nedsættes et udvalg af HR, PP, JM, JK og suppleres med medlemmer, der kan medvirke, som skal komme med koordinerede overslag over omkostningerne, som kan sammenlignes. Det foreslås, at der indkaldes til et medlemsmøde, der kan drøfte mulighederne. På næste bestyrelsesmøde vil arbejdsgruppen fremlægge deres udspil og indkomne forslag vil blive inddraget.

Ribe:

 • Jolleskuret er nu værksted. Se punkt 1.
 • Alle broer i Ribe er optaget. Det blev drøftet, om de broer, der ikke ligger både ved, kan opsiges. Det blev besluttet, at vi forsøger at lave en om rokering af bådene. JA kontakter ejeren af en af de tomme broer og PA skriver til de broer, hvor der ligger joller/kanoer.
 • Det understreges, at medlemmer på bådpladsen benytter toiletterne på vest siden af klubhuset og ikke toiletterne i klubhuset, som er rengjort til udlejning. Sættes på hjemmesiden.

 

Ad. 5

Festudvalget:

 • Holdt møde i går. Julefrokost for bestyrelsen og festudvalget afholdes 18. nov. Standersænkning, den 6. okt. Julebanko, den 4. dec. Gule Ærter, den 11. feb. 2012 og standerhejsning, den 26. april. 2012.

Vadehavets bådklubber (VB):

 • Møde i ledelsen den 7. sep., hvor økonomien for afmærkningen blev hovedpunktet. Der holdes stiftende møde i Vagerlauget  for Vadehavet ultimo sep., hvor dette drøftes, så klubberne kan beslutte hvordan deres bidrag skal fordeles. Aftalt møde med alle klubber, den 23. nov.

 

Ad. 6

 • Bestyrelsen er meget påvirket over indlæg i debatten på hjemmesiden med urimelig kritik over vores indsats. Vi gør det arbejde, vi er valgt til, og gør det så godt vi kan.
 • Deadline til Sejlernyt ultimo sep.

 

Mødet slut 22:15
Næste møde 25. okt.

 

ref. ST, 14. sep.

Ribe Sejlklub • •
Klubhus adresse: Erik Menvedsvej 20, 6760 Ribe