Ribe Sejlklub
Officiel nationalpark partner

Referat fra bestyrelsesmøde d. 09-08-2011

Dagsorden:

 1. Gennemgang af referat fra sidste møde
 2. Nyt fra formanden
 3. Nyt fra kassereren
 4. Nyt fra havnene
 5. Nyt fra udvalgene
 6. Eventuelt

 

Tilstede: Jørn Møller (JM), Per Petersen (PP), Carlo Nielsen (CN), Svend Tougaard (ST), Jakob Andersen (JA), Paula Andersen (PA), Hans R. Andersen (HA) Afbud fra Jan Køpke (JK)

 

Ad. 1

 • JA har fået svar fra kommunen vedr. sanering foran klubhuset. De vil plante en hæk inden udgangen af året.
 • SydEnergi har i dag lave en underskydning af fiberkabel under åen. Der vil med det nye kabel være mulighed for at få en vejrstation over nettet. Formanden undersøger.
 • Overdækning af terrassen er lavet, men den er ikke lavet helt rigtig. Formanden tager kontakt til Gert og får det bragt i orden.
 • Der er slået grøde anden gang i år. Klubben anskaffer en grødeskærer til klubbens buskrydder til udlån til medlemmer, der ønsker at slå grøde ved deres broer i Ribe.
 • HA får pris på, hvad det vil koste, at få ham, der slår græsset ved Kammerslusen, til at slå ved broerne. Tages op til generalforsamlingen.
 • Carlo går i gang med at bygge halvtag til traktoren.
 • PP arbejder videre med wire-styr til spillet på pladsen.
 • Renoveringen af broerne ved Kammerslusen blev drøftet længe. Der er tre muligheder og til næste bestyrelsesmøde, vil de enkelte medlemmer komme med deres forslag til løsning, så vi kan indhente overslag på omkostningerne.
 • Referatet godkendt og underskrevet.

 

Ad. 2

 • Formanden er blevet kontaktet af kommunen pga. en anmeldelse fra en beboer, der har klaget over den oprensning, vi har foretaget på Hovedeng-siden. Kommunen vil kontakte vedkommende, om sagen skal forfølges, eller om det kan blive, som det er.
 • Vort tilbud til kommunen om, at vi sætter ekstra og højere pæle op i slusen vil blive bedømt, når kommunen har haft håndværkere til at se på sagen. Kommunen vil sætte ekspansionsbolte i, til montering af pælene, efter aftale med havneudvalget.
 • Klubben sætter bøjler på lejderne i slusen, så man kan benytte dem sikkert. PP sørger for det.
 • Ekstra pullerter til fortøjning på sydsiden af slusen drøftes med kommunen i forbindelse med besigtigelsen.

 

Ad. 3

 • Kasserer-nyt uddelt.
 • Vi får ikke længere betaling for flaskerne i flaskecontaineren ved slusen, men skal betale 350,- kr pr. tømning. Vi opsiger ordningen, og PA kontakter kommunen, om de vil sætte en container op ligesom de har ved sommerhusene på nordsiden.
 • Det blev besluttet, at vi i forbindelse med halvtaget til traktoren laver et anlæg, hvor medlemmerne kan sætte malingsrester og andet miljøfarligt affald, som klubben så bringer til genbrugspladsen.
 • Det blev også drøftet, om vi skal lave et dræn, der opfanger malingsrester fra spuling af bådene på rampen. ST undersøger reglerne.


Ad. 4

Kammerslusen:

 • Der skal laves en arbejdsaften ved Kammerslusen, HR og PP finder en dato.

Ribe:

 • Der er et medlem, der har to både liggende, men kun én bro. PA kontakter ham og understreger, at man skal have en bro til hver båd.
 • En bådejer, der ikke kan blive medlem, fordi han er i restance i Esbjerg Søsport, har sin båd liggende i Ribe. PA sender en regning for gæstebetaling.

 

Ad. 5

Vadehavets bådklubber (VB):

 • ST har møde med Thomas fra Kommunernes Vadehavssekretariat om fordeling af udgifterne til afmærkning i slutningen af måneden. (Thomas er for øvrigt ansat som sekretær for Nationalparken pr. 1. sep.)
 • ST har skrevet til firmaet, der har leveret kostene til afmærkningen i Lundvigløb, og klager over, at de røde er falmet. Har endnu ikke fået svar.
 • Beslutningen om udpegning af bestyrelsesmedlemmer i Nationalparken er udsat fordi Tønder kommune har afsat sin formand for Det rådgivende udvalg for Vadehavet, så der skal laves omvalg den 20. aug.

 

Ad. 6

 • JA foreslog, at medlemmer, der arbejder på deres båd på pladsen, får adgang til jollehuset og en filebænk og muligheder til at sætte småting, som de arbejder med, ind i huset medens de arbejder. Havneudvalget kikker på det sammen med Kurt.
 • Vi sætter information på hjemmesiden om, at både over 5 tons ikke må søsættes med ved slusen.  

 

Mødet slut 21:15
Næste møde 13. sep.

 

ref. ST, 9. aug.

Ribe Sejlklub • •
Klubhus adresse: Erik Menvedsvej 20, 6760 Ribe