Ribe Sejlklub
Officiel nationalpark partner

Referat fra bestyrelsesmøde d. 21-06-2011

Dagsorden:

 1. Gennemgang af referat fra sidste møde
 2. Nyt fra formanden
 3. Nyt fra kassereren
 4. Nyt fra havnene
 5. Nyt fra udvalgen
 6. Eventuelt

 

Tilstede: Jørn Møller (JM), Per Petersen (PP), Carlo Nielsen (CN), Svend Tougaard (ST),
 Jakob Andersen (JA), Paula Andersen (PA), Hans R. Andersen (HA) samt Jan Køpke (JK) på Skype.

 

Ad. 1 

 • JA har efter en rykker fået svar fra kommunen vedr. sanering foran klubhuset. De "tror nok, at de har modtaget hans brev", men de har meget travlt!!!
 • Formanden har fået svar fra SydEnergi. De vil lave en underskydning under åen af fiberkabel. Abonnementet bliver det samme, men med en engangsudgift på 1.200 kr. Det accepteres. Der vil med det nye kabel være mulighed for at få en vejrstation over nettet. Det undersøges.
 • Vi afventer stadig at få lavet overdækning af terrassen ved klubhuset.
 • Carlo har sat ny flagstang på ved klubhuset.
 • Stella Maris er hentet.
 • Paula har undersøgt klubbens forsikringer. Alt er i fineste orden.
 • Formanden har snakket med kommunen om renovering af vejen til klubhuset. Det vil blive bragt i orden.
  Referatet godkendt og underskrevet.

 

Ad. 2

 • Der er slået grøde i åen. Formanden har aftalt med kommunen, at der skal slås to gange, men kommunen vil kun betale for den ene gang. Klubben betaler den anden gang, men det undersøges, om der er andre, der skal være med, f.eks. Handelsstandsforenigen, Bykerneforeningen, Gammelt Præg og andre.
 • Der var kun tilkalde-slusning om aftenen i pinsen. Formanden har snakket med kommunen om en mere fleksibel slusepraksis. Det tages med på mødet med kommunen og slusning.

 

Ad. 3

 • Kasserernyt uddelt.
 • Opgørelse over udgifterne til afmærkning blev fremlagt. Der sendes en regning til det foreløbige vagerlaug, og ST holder et formøde om fordeling af udgifterne med kommunen. PP og PA undersøger, om vi kan få solgt pallerne, toppene blev leveret i. 

 

Ad. 4

Ribe:

 • Broer på Hovedeng-siden er uddybet og Carlo har lavet to Y-broer ved jollepladserne. Vi afventer om der er brug for flere.
 • Der anskaffes en ny pumpe. CN bestiller den.
 • Et medlem har anskaffet endnu en båd, men har ikke meddelt, det til havneudvalget og ikke fået betalingsmærke på. Båden lå en lille uge ved læssebroen ved slusen, uden nogen vidste, hvis det var, og ejeren reagerede ikke på opfordringen lagt i båden, at han skulle kontakte havneudvalget. Det indskærpes, at havneudvalget skal have besked, og betalingsmærker skal på bådene.
 • Der ligger stadig en båd uden betalingsmærke, som vi ikke kender ejeren på, Der tages kontakt til broejeren.
 • CN tager på ferie, men vil herefter finde en løsning på overdækning af traktoren.
 • PP vil undersøge, hvordan wiren på spillet kan styres bedre, så ryk i vognen med båd undgås, og der skal købes et nyt kabel til betjening af spillet.
 • Pælene fra jollepladserne kan bruges til renovering af broerne på Skibbroen.
 • PP har ved sin gennemgang af foreningens papirer fundet ud af, at en evt. kommende rutebåd har krav på broen ved Skibbroen.

Kammerslusen:

 • De havarerede broer fjernet og pontonerne kan evt. anvendes til udvidelse af gæstebroerne.
  Broerne er ved at rådne op, og der skal i løbet af efteråret laves en plan for reetableringen, og indhentes priser.
 • I samme omgang undersøges nye elstandere og kraftigere kabel samt om der kan føres vand ud til broerne.
 • Det aftaltes, at græsslåningen af arealerne foran læssebroen overgår til ham der slår græsset ved Rest. Kammerslusen - mod betaling.
 • Formanden undersøger, om pladerne kan blive liggende, så det fortsat er muligt at krane.
 • En længere debat om broejernes pligt til at slå rørene ved deres bro. Det indskærles at man som minimum skal slå 1 meter langs med broen, og sagen tages op til drøftelse på generalforsamlingen.
 • Et medlem har tilbudt at lave en gril til terrassen. Der takkes ja.
 • JK foreslog en løsning med tykkere og højere pæle i slusen. Det undersøges om det er muligt, da ingen forventer, at kommunen får det gjort, men formanden kontakter kommunen.
 • Der skal laves en arbejdsaften ved Kammerslusen, HR og PP finder en dato.
 • Det blev bemærket, at et medlem med båd uden betalingsmærke, lagde til ved læssebroen og mange gæster fra båden spiste under halvtaget uden ordentlig rengøring og affaldscontainerne blev proppet. Der er kun 14-dags tømning.

 

Ad. 5

Festudvalget:

 • PP foreslog en fællestur til fanø som afslutning på sæsonen.
 • JA og ST undersøger muligheden for en tur til Langjord for nye sejlere.
 • PP nævnte igen ønsket om aktiviteter i klubhuset i vintersæsonen. Tages op igen på næste møde med forslag fra bestyrelsesmedlemmer og andre.

Vadehavets bådklubber (VB):

 • På det konstituerende første møde i Nationalparkrådet blev ST indstillet til det ene af rådets mandlige medlemmer i Nationalparkbestyrelsen, men der skulle indstilles 2 kvinder og 2 mænd til de to pladser, og af de fire vil miljøministeren udpege de to, som kommer til at sidde i bestyrelsen!
 • Vadehavets bådklubber søger om penge til at lave information for sejlere i Vadehavet  i en folder og på en hjemmeside.

 

Ad. 6

 • Ingenting

 

Mødet slut 21:45

Næste møde 9. aug.

 

ref. ST, 21. juni

Ribe Sejlklub • •
Klubhus adresse: Erik Menvedsvej 20, 6760 Ribe