Ribe Sejlklub
Officiel nationalpark partner

Referat fra bestyrelsesmøde d. 24-05-2011

Dagsorden:

 1. Gennemgang af referat fra sidste møde
 2. Nyt fra formanden
 3. Nyt fra kassereren
 4. Nyt fra havnene
 5. Nyt fra udvalgene
 6. Eventuelt

 

Tilstede: Jørn Møller (JM), Per Petersen (PP), Carlo Nielsen (CN), Svend Tougaard (ST), Jakob Andersen (JA) samt Jan Køpke (JK). Afbud fra Hans R. Andersen (HA) og Paula Andersen (PA)

 

Ad. 1

 • Referatet gennemgået. PP sorterer fortsat i foreningspapirerne og tager tvivlsspørgsmål med til næste møde.
 • JA har skrevet til kommunen om renovering foran klubhuset, men har endnu ikke fået svar.
 • Der er ikke indkaldt til møde med kommunen om slusning. Vi afventer kommunen og kører videre som tidligere.
 • Formanden har haft kontakt med SydEnergi og venter på svar. Internettet kører.
 • Vi afventer stadig at Gert får lavet overdækning af terrassen ved klubhuset, men han har været og taget mål.
 • Stelle Maris er forsøgt kranet, men kranen var for lille. PP følger op på sagen. Båden skal væk inden broerne skal renoveres.
 • Spørgsmålet om medlemmernes deltagelse i arbejdsdage blev vendt igen. Vi lægger et oplæg på hjemmesiden og beder om medlemmernes forslag til løsning, så bestyrelsen kan lave et oplæg til generalforsamlingen.
 • Paula arbejder fortsat med en gennemgang af klubbernes forsikringer.
 • JA har endnu ikke modtaget svar fra kommunen om renovering foran klubhuset.
 • Det blev besluttet, at vi fremover fortrinsvis reserverer broerne i den øverste ende af Skibbroen til både af "klassisk tilsnit".
 • Vi afventer et udspil om broplads til den evt. kommende rutebåd. Bestyrelsen har en positiv holdning til initiativet.
 • Formanden skriver til kommunen om renovering af vejen til klubhuset.
 • De havarerede broer ved Kammerslusen arbejdes der stadig på en løsning af.
 • Referatet godkendt og underskrevet.

 

Ad. 2

 • Alt dækket ind under punkt 1.

 

Ad. 3

 • Paula og Hans har meldt afbud.

 

Ad. 4

Ribe:

 • CN og JA har gennemgået  bådene. Der er 15 både uden betalingsmærker. Der sættes en opfordring på hjemmesiden.
 • I løbet af juni ordnes jollepladserne evt. med y-broer. CN beslutter den bedste løsning. De pæle, der skal skiftes på broerne ordnes også, når gravemaskinen kommer. Den vil også sikre en tilstrækkelig vanddybde ved broerne  på Hovedengen ved samme lejlighed.
 • Nogle af pælene ved bådpladsen skal også skiftet. CN overvejer om det er billigere at sætte firkantede pæle op.
 • Der ligger en del både på siden af hinanden, det er ikke tilladt.
 • Der er et medlem fra Esbjerg Søsport, der har ligget under hele Tulipanfesten, men ikke betalt for strøm. Der holdes øje med ham, hvis han kommer igen.

Kammerslusen:

 • Der er to både uden betalingsmærker.
 • Det indskærpes, at broejere skal slå græsset ved deres broer.
 • PP rydder op i depotrummet og anskaffer kasser dertil.

 

Ad. 5

Festudvalget:

 • Der er indkøbt nye bænke til bådpladsen
 • Der anskaffes ny flagstang.

Vadehavets bådklubber (VB):

 • Ledelsen har udpeget ST til medlem af Nationalparkrådet. VB indstiller også ST til medlem af bestyrelsen, af de to medlemmer, der skal udpeges af Nationalparkrådet.
 • Frivillige har gennemført afmærkningen af Lundvigløb og det besluttes, at Sejlklubben tilbyder at afmærke fremover, såfremt det nye vagerlaug er indforstået

 

Ad. 6

 • Det blev drøftet, om vi kan gøre mere for at gøre opmærksom på sejlklubben i pressen.
 • Det blev foreslået, at mellemgangen holdes fri for både i sommerhalvåret og både på vogn skulle overvintres i mellemgangen.
 • Der var en debat om bedre affaldssortering på pladsen. Det skal indskærpes, at der skal gennemføres en bedre sortering og der stilles en dåse- og flaskecontainer op ved klubhuset.

 

Mødet slut 21:15
Næste møde 21. juni.

 

ref. ST, 24. maj.

Ribe Sejlklub • •
Klubhus adresse: Erik Menvedsvej 20, 6760 Ribe