Ribe Sejlklub
Officiel nationalpark partner

Referat fra bestyrelsesmøde d. 22-03-2011

Dagsorden:

 1. Gennemgang af referat fra sidste møde
 2. Nyt fra formanden
 3. Nyt fra kassereren
 4. Nyt fra havnene
 5. Nyt fra udvalgene
 6. Eventuelt

 

Tilstede: Jørn Møller (JM), Per Petersen (PP, Carlo Nielsen (CN), Svend Tougaard (ST),
Hans R. Andersen (HA),  Jakob Andersen samt Jan Køpke (JK) på skype det meste af mødet. Afbud fra Paula.

 

Ad. 1

 • Referatet gennemgået. Næste møde medbringer medlemmerne af bestyrelsen de arkivalier, de har liggende, og dubletter kasseres.
 • Kommissoriet til generalforsamlingen laves.
 • Broerne ved Kammerslusen og i Ribe ejes alle af Ribe Sejlklub
 • Belysningen af vejen er etableret.
 • CN har haft kontakt med kommunen og det er aftalt, at de rydder buskene og det grove, og CN og JA fremsender et forslag til at gøre det pænt.
 • JK kunne over Skype meddele, at han havde haft kontakt med Beredskabsstyrelsen om kursus i brandbekæmpelse. PP følger op og undersøger om Ribe Brandvæsen kan lave det for klubben.
 • Godkendt og underskrevet.

 

Ad. 2

 • Kommunernes besparelser på slusning er godkendt af byrådet uden der har været afholdt møde med parterne. Formanden rykker kommunen for et møde, hvor klubbens forslag, der er indsendt, tages op, og afhængigt af udfaldet vil klubben overveje, hvordan sagen håndteres. Vi vil orientere pressen om kommunens beslutning om den planlagte urimelige forhøjelse, så også andre den de involverede er informeret.
 • Formanden har været i kontakt med ejer af Rest. Kammerslusen og naboen, der begge er positive overfor at etablere den gamle rampe, så der kan søsættes mindre både dér. Der var enighed om at det var en god idé og formanden følger sagen op.
 • Forpagteren af Restauranten har henvendt sig til formanden om bedre internet-dækning. Formanden kontakter Energi Syd om etablering af lysleder under åen og alternativt finder de en løsning for begge parter for bedre dækning. 
 • Overdækningen af terrassen foran klubhuset sættes op så snart Gert kan finde tid.

 

Ad. 3

 • Kasserernyt uddelt.
 • Foreningens forsikringer skal gennemgås. Paula er i gang med det.

 

Ad. 4

 • Der var 16 mand til arbejdsdag i lørdags og kun 3 tog med til Kammerslusen. Det er for dårlig tilslutning og der blev drøftet forskellige tiltag, som bruges i andre klubber om at medlemmer, der ikke deltager skal betale eller på anden måde økonomisk må bøde for manglende fremmøde. Det blev besluttet at bringe et indlæg i Sejlernyt til efteråret og bringe problemet op til drøftelse og beslutning på generalforsamlingen.
 • Der indkøbes nye bænke til terrassen foran klubhuset. 
 • Opdaterede brolister blev udleveret.

 

Ad. 5

Festudvalget

 • Mødet med Garmin blev aflyst, der var kun 14 tilmeldt.
 • Det blev drøftet, hvordan vi får medlemmerne til at bakke bedre op til arrangementer.

Vadehavets bådklubber (VB).

 • Der har i dag været afholdt møde med Farvandsvæsnet, bådklubberne, Nationalparken og Kommunerne om den fremtidige afmærkning. Det blev aftalt, at Nationalparken overtager den flydende afmærkning af Knudedyb. Afmærkningen reduceres fra de nuværende 14 vagere til 8, som Farvandsvæsnet snarest renoverer, så de kan stå til Nationalparken har økonomi inden udgangen af 2012. Afmærkningen af Lundvig løb overtages af et midlertidigt vagerlaug, der består af Nationalpark, kommuner, Farvandsvæsen og bådklubberne, der alle bidrager til dækning af udgifterne. I løbet af 2011 nedsættes er Vagerlaug Vadehavet, der fremover får ansvaret for al afmærkning af Vadehavet i samarbejde med Farvandsvæsnet og havnene i området. Farvandsvæsnet afmærker Sønder Keldsandløb og Galgedyb af hensyn til Sønderho Redningsstation. Alt i alt en tilfredsstillende løsning.

 

Ad. 6

 • Intet


Mødet slut 21:15. Næste møde 26. april.

 

ref. ST, 22. marts.

Ribe Sejlklub • •
Klubhus adresse: Erik Menvedsvej 20, 6760 Ribe