Ribe Sejlklub
Officiel nationalpark partner

Referat fra bestyrelsesmøde d. 22-02-2011

Dagsorden:

 1. Konstituering af bestyrelse
 2. Gennemgang af referat fra sidste møde
 3. Nyt fra formanden
 4. Nyt fra kassereren
 5. Nyt fra havnene
 6. Nyt fra udvalgene
 7. Eventuelt

 

Tilstede: Jørn Møller (JM), Per Petersen (PP, Jan Køpke (JK), Carlo Nielsen (CN) og Svend Tougaard (ST), Hans R. Andersen (HA), Paula Andersen (PA) og Jakob Andersen (indvalgt på generalforsamlingen).

 

Ad. 1

 • Bestyrelse:
  Formand: Jørn Møller
  Næstformand: Per Petersen
  Sekretær: Svend Tougaard
  Kasserer: Hans R. Andersen
 • Havneudvalg, Ribe: Carlo Nielsen og Jakob Andersen
 • Havneudvalg Kammerslusen: Hans Ryttergaard og Per Petersen
 • Festudvalg: Carlo Nielsen
 • Vadehavets Bådklubber: Per Petersen og Svend Tougaard

 

Ad. 2

 • Godkendt og underskrevet

 

Ad. 3

 • Det blev drøftet, om foreningens arkiv skulle gennemgås for for mange kopier af det samme.
 • Det undersøges, hvorledes det forholder sig med vejret til broerne og adgang til det gamle slæbested vest for Rest. Kammerslusen. CN foreslog en anden vejføring bag om Rest Kammerslusen til broerne.
 • Generalforsamling: Der laves kommissorium til ordstyrer for afvikling af generalforsamlingen. PP nævnte orienteringen om rutebåd til Kammerslusen, der var oppe under evt. og anførte, at ejendomsforhold til broerne skulle findes frem, både for Ribe og Kammerslusen. Der var bred opbakning til etablering af en rutebåd på åen og positiv indstilling til at klare det praktiske med broplads, når det blev aktuelt.
 • Formanden vil kontakte kommunen om belysning på vejen til klubhuset. Alternativt kan der sættes diodelamper op på rækværket.
 • Affaldscontainerne er flyttet om til klubhuset.
 • CN forsøger at få kommunen til at rydde bevoksningen foran klubhuset

 

Ad. 4

 • Kasserer -nyt uddelt. Ingen kommentarer.
 • Det blev besluttet at slette de tre medlemmer uden broer, der ikke har betalt kontingent. 

 

Ad. 5

 • Arbejdsdage den 19. marts og 26. marts. (5.3 og 12.3 aflyses)
 • Søsætning den 9. og10. april og 7.og 8. maj.
 • JA og ST orienterede om planerne om at arrangere et smakketræf i et samarbejde med Sejlklubben, Gammelt Præg og Ribe Bykerne Beboerforeningen og evt. Roklubben i uge 27., der skal kulminere i et maritimt marked på skibbroen, den 8.-10. juli, hvor der skal være boder og aktiviteter af maritimt tilsnit.
 • Der var bred opbakning om at deltage og bruge bådpladsen til telte og klubhuset. JA of ST kontakter Conny om reservering af klubhuset.

 

Ad. 6

Festudvalget:

 • Fiskernes Udsalg, Esbjerg vil komme til klubben og fortælle om GPS den 23. marts.
 • JK vil undersøge mulighederne for at lave kursus i brandslukning og affyring af nødudstyr.
 • PP foreslog, at der skulle arrangeres klubaftner i vintertiden med foredrag og lignende.
 • Det blev besluttet at anskaffe en projektor, der opsættes i klubhuset til brug ved møder og foredrag.

Vadehavets bådklubber (VB).

 • Farvandsvæsnet har lavet udspil til den fremtidige afmærkning efter Nationalparken overtager afmærkningen af Knudedyb og Klubberne, Kommunerne og Nationalparken overtager afmærkning af Lundvigløb og Ribe Strøm. VB har lavet oplæg om reduktion af afmærkningen i Knudedyb til det absolut nødvendige og forventer, at der sendes et fælles indspil fra VB, kommunerne og Nationalparken til Farvandsvæsnet, så der kan nedsættes et Vagerlaug, der kan organisere afmærkningen, så det er klar til sæsonen i år.  

 

Ad. 7

 • Opfordring til indlæg til Sejlernyt, der udkommer i april. Deadline d. 20. marts

Mødet slut 21:00.

Næste møde 22. marts.

 

ref. ST, 22.feb.

Ribe Sejlklub • •
Klubhus adresse: Erik Menvedsvej 20, 6760 Ribe