Ribe Sejlklub
Officiel nationalpark partner

Referat fra bestyrelsesmøde d. 03-02-2011

Dagsorden:

 1. Gennemgang af referat fra sidste møde
 2. Nyt fra formanden
 3. Forberedelse til generalforsamling
 4. Nyt fra kassereren
 5. Nyt fra havnene
 6. Nyt fra udvalgene
 7. Eventuelt

 

Tilstede: Jørn Møller (JM), Per Petersen (PP), Anders Knudsen (AK), Jan Køpke (JK), Carlo Nielsen (CN) og Svend Tougaard (ST). Afbud fra Hans R. Andersen (HA), Paula Andersen (PA),

 

Ad. 1

 • Referat godkendt og underskrevet

 

Ad. 2

 • a) Mødet med kommunen om besparelse og forhøjede slusepriser blev aflyst, da det blev begæret i byrådet. Herfra blev det sendt tilbage til teknik- og miljøudvalget til en ny drøftelse af de foreslåede besparelser. Kommunen vil indkalde til møde med de implicerede parter om en løsning af slusningen. 
 • b) Formand og næstformand har været til møde med roklubben, der vil lave nye broer op til vores grund. Der blev aftalt en løsning, som vi kan acceptere. Det aftaltes også, at hækken til roklubben skal beskæres.

 

Ad. 3

 • Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at kontingentet stiger med 100,- kr. p.g.a. den uvisse situation med Kammerslusen og afmærkningen.
 • Der er indkommet forslag til generalforsamlingen fra to medlemmer.

 

Ad. 4

 • Intet nyt.

 

Ad. 5

 • margin-right: ">a) Slusen Der skal efter vinteren repareres nogle broer. Vi foranstalter, at en båd lænses inden den synker. Sender regningen til ejer og meddeler endnu engang, at båden skal fjernes.
  Der er afsat to arbejdsdage den 5. og 12. marts.
 • margin-right: ">b) Ribe De nye pæle, der blev spulet ned er trukket op af isen og vil blive sat ned sammen med de andre pæler, der er ødelagt.
  AK fremlagde et forslag til halvtag til traktoren til materialeudgifter på knap 9.000,- kr. Sættes i gang, når den økonomiske situation er afklaret.

 

Ad. 6

Vadehavets bådklubber (VB):

 • Der har været afholdt møde med Nationalparken, Farvandsvæsnet, Vadehavets Bådklubber og formanden for forsvarsudvalget om afmærkningen. Resultatet blev, at Nationalparken overtager den flydende afmærkning i Knudedyb, og sejlklubberne og redningsstationerne (og forhåbentlig Fanø og Esbjerg Kommune) skal overtage afmærkningen af Lundvigløb.
 • På et efterfølgende møde i Vadehavets Bådklubber var klubberne indstillet på at finde en løsning, så afmærkningen er klar til sæsonen, og indstillet på økonomisk at medvirke. Ribe Roklub er også villig til at medvirke. De fire klubber, Fanø, Varde, Fanø og Ribe vil indstille til deres bestyrelser, at de afsætter 5.000,- kr. til sikring af, at afmærkningen er klar til sæsonen. Varde har sagt ja, og Ribe ligeså. Der vil blive nedsat et vagerlaug, når Farvandsvæsnet har holdt internt møde, hvor de vil afklare hvor meget redningsstationerne økonomisk vil medvirke og hvad de vil overdrager af afmærknings-materiel til Vagerlauget.

Festudvalget:

 • Garmin vil komme til klubben og fortælle om GPS 22. el. 23. marts.

 

Ad. 7

 • Vi vil orientere pressen om vore tiltag med junior-medlemskab.

 

Mødet slut 21:30.

 

ref. ST, 3.feb.

Ribe Sejlklub • •
Klubhus adresse: Erik Menvedsvej 20, 6760 Ribe