Ribe Sejlklub
Officiel nationalpark partner

Referat fra bestyrelsesmøde d.04-01-2011

Dagsorden:

 1. Gennemgang af referat fra sidste møde 
 2. Nyt fra formanden
 3. Forberedelse til generalforsamling
 4. Nyt fra kassereren
 5. Nyt fra havnene
 6. Nyt fra udvalgene
 7. Eventuelt

 

Tilstede: Jørn Møller (JM), Hans R. Andersen (HA), Per Petersen (PP), Paula Andersen (PA), Anders Knudsen (AK), Jan Køpke (JK), Carlo Nielsen (CN) og Svend Tougaard (ST).

 

Ad. 1

 • Referat godkendt og underskrevet

Ad. 2

 • Kommunen har afgivet svar om forholdene/broerne ved Kammerslusen. Grundlæggende positivt med muligheder for etablering af sti og lang flydebro. Slæbested kan kun tillades i forbindelse med de øvrige faciliteter - en placering ved kanalhuset er ikke mulig.
  Formanden orienterer om bestyrelsens overvejelser til generalforsamlingen, og bestyrelsen gennemarbejder forskellige løsningsmuligheder med tilknyttet økonomi, så der sommeren over vil være muligheder for at indhente tilbud og lægge strategi for finansiering, tidsplan og fondsstøtte.
 • Kommunen har fremsendt brev om byrådets krav om besparelser på driften af Kammerslusen på kr. 100.000 årligt. Kommunens forslag til ny ordning indebærer at bemandingstiden ændres fra de nuværende 6 timer til 4 timer, og perioder med gratis slusning reduceres fra 3 til 2 timer på hver side af højvande. Prisen for slusning i bemandingstiden stiger til kr. 100, prisen for slusning ved tilkald stiger til kr. 500 - det gælder også for hævning af vejbroen uden slusning. Bestyrelsen er enige om at forslaget er uacceptabelt, og drøftede forskellige løsningsmuligheder. Vi afventer mødet med kommunen, hvor roklubben, jagtforeningen og Vadehavets Bådklubber også deltager.

Ad. 3

 • Generalforsamling torsdag den 10. feb. 2011
 • Anders Knudsen vil gerne stoppe i bestyrelsen et par år for at koncentrere sig om sine studier. Resten genopstiller.
 • Carlo fremlagde forslag til vedtægtsændringer.

Ad. 4.

 • Kasserernyt uddelt. Ingen kommentarer.

Ad. 5

 • Betalingsmærker. Næste sæson vil Carlo kontrollere betalingsmærker på bådene umiddelbart efter udlevering.
 • Kammerslusen. AK fremlagde sine tegninger til ændringer af huset ved slusen. Han vil indarbejde de forslag, der fremkom ved mødet og sende nye tegninger.

Ad. 6

Vadehavets bådklubber (VB).

 • Farvandsvæsnet har meddelt, at de nedtager afmærkning af Knudedyb og Lundvig løb i uge 2. ST har haft kontakt med formanden for forsvarsudvalget, der efterfølgende holdt møde i ministeriet, hvor det blev aftalt, at Forsvarsministeriet vil indkalde til møde i ministeriet med deltagelse af Farvandsvæsnet, kommunerne, VB og Nationalparken. Farvandsvæsnet blev pålagt at undlade nedtagning i uge 2 og afvente resultatet af mødet.

Festudvalget.

 • Datoerne for de næste aktiviteter: Der er gule ærter i klubhuset, lørdag den 12. feb.

Ad. 7

 • Intet

 

Mødet slut 21:00

 

Næste møde 3. feb. kl. 19:00.
ref. ST, 7. jan.

Ribe Sejlklub • •
Klubhus adresse: Erik Menvedsvej 20, 6760 Ribe